Lập trình web với PHP & MYSQL

assets/uploads/original/2014-04-27-08-44-19-0.jpg assets/uploads/original/2014-04-27-08-43-24-0.jpg DẠY NGHỀ THANH NIÊN NHÀ HÀNG TIỆC CƯỚI HOÀNG LONG CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIN HỌC DUY HẰNG

WITH US, YOU CAN FIND EVERYTHING WHAT YOU NEED.

PHP Cơ sở dữ liệu ODBC

Đăng bởi: Kyle Dang

Ngày đăng: 03/09/2014

Danh mục: PHP & MYSQL

Bình luận: 0 Bình luận

Tags: PHP, MYSQL, Căn bản, Tutorial, Database

Tạo một kết nối ODBC Với một kết nối ODBC, bạn có thể kết nối với bất kỳ cơ sở dữ liệu, trên bất kỳ máy tính trong mạng của bạn, miễn là có kết...

Đọc tiếp

PHP Câu truy vấn MYSQL

Đăng bởi: Kyle Dang

Ngày đăng: 01/09/2014

Danh mục: PHP & MYSQL

Bình luận: 0 Bình luận

Tags: PHP, MYSQL, Căn bản, Tutorial, Database

PHP MySQL Insert Into Cấu trúc INSERT INTO được sử dụng để chèn hồ sơ mới trong một bảng. Có thể viết INSERT INTO tuyên bố trong hai hình thức.  Hình thức đầu tiên không xác định các...

Đọc tiếp

PHP Kết nối máy chủ MYSQL

Đăng bởi: Kyle Dang

Ngày đăng: 01/09/2014

Danh mục: PHP & MYSQL

Bình luận: 0 Bình luận

Tags: PHP, MYSQL, Căn bản, Tutorial, Database

Mở một kết nối với máy chủ MySQL Trước khi chúng ta có thể truy cập dữ liệu trong một cơ sở dữ liệu, chúng ta phải mở một kết nối đến máy chủ MySQL. ...

Đọc tiếp

PHP E-mail

Đăng bởi: Kyle Dang

Ngày đăng: 29/08/2014

Danh mục: PHP & MYSQL

Bình luận: 0 Bình luận

Tags: PHP, MYSQL, Căn bản, Tutorial

PHP E-mails Nó được phổ biến để gửi dữ liệu đầu vào từ một mẫu web đến một địa chỉ email (thường đến địa chỉ email của quản trị trang web). PHP cung cấp một cách...

Đọc tiếp

PHP Session - Cookie

Đăng bởi: Kyle Dang

Ngày đăng: 29/08/2014

Danh mục: PHP & MYSQL

Bình luận: 0 Bình luận

Tags: PHP, MYSQL, Căn bản, Tutorial, Biến

PHP Session Khi bạn làm việc với một ứng dụng, bạn mở nó, làm một số thay đổi và sau đó bạn đóng nó lại. Đây là giống như một phiên. Máy tính sẽ biết...

Đọc tiếp

PHP Upload

Đăng bởi: Kyle Dang

Ngày đăng: 28/08/2014

Danh mục: PHP & MYSQL

Bình luận: 0 Bình luận

Tags: PHP, MYSQL, Căn bản, Tutorial, Form

Tạo form upload Để cho phép người dùng tải lên các tập tin từ một hình thức có thể rất hữu ích.  Nhìn vào các hình thức HTML sau đây để tải lên tập tin:...

Đọc tiếp

PHP Xử lý tập tin

Đăng bởi: Kyle Dang

Ngày đăng: 28/08/2014

Danh mục: PHP & MYSQL

Bình luận: 0 Bình luận

Tags: PHP, MYSQL, Căn bản, Tutorial

Thao tác tập tin PHP có một số hàm để tạo, đọc, tải lên, và các tập tin chỉnh sửa. Hãy cẩn thận khi thao tác tập tin! Khi bạn đang thao tác tập tin mà...

Đọc tiếp

PHP 5 Forms - Các field yêu cầu

Đăng bởi: Kyle Dang

Ngày đăng: 27/08/2014

Danh mục: PHP & MYSQL

Bình luận: 0 Bình luận

Tags: PHP, MYSQL, Căn bản, Tutorial, Form

Các field yêu cầu Từ bảng quy tắc xác nhận trên trang trước, chúng ta thấy rằng "Name", "E-mail", và "Gender" lĩnh vực được yêu cầu. Các trường này không thể để trống và phải...

Đọc tiếp