Thư viện phần mềm, video ebook dành cho ngành công nghệ thông tin .

assets/uploads/original/2014-04-27-08-44-19-0.jpg assets/uploads/original/2014-04-27-08-43-24-0.jpg DẠY NGHỀ THANH NIÊN NHÀ HÀNG TIỆC CƯỚI HOÀNG LONG CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIN HỌC DUY HẰNG

WITH US, YOU CAN FIND EVERYTHING WHAT YOU NEED.

PHP Forms - GET và POST

Đăng bởi: Kyle Dang

Ngày đăng: 27/08/2014

Danh mục: PHP & MYSQL

Bình luận: 0 Bình luận

Tags: PHP, MYSQL, Căn bản, Tutorial, Biến

PHP - Một mẫu HTML đơn giản Ví dụ dưới đây sẽ hiển thị một dạng HTML đơn giản với hai lĩnh vực đầu vào và một nút gửi: <html> <body> <form action="welcome.php" method="post"> Name:...

Đọc tiếp

PHP Global - Superglobals

Đăng bởi: Kyle Dang

Ngày đăng: 27/08/2014

Danh mục: PHP & MYSQL

Bình luận: 0 Bình luận

Tags: PHP, MYSQL, Căn bản, Tutorial, Biến

PHP superglobal biến là: $GLOBALS $_SERVER $_REQUEST $_POST $_GET $_FILES $_ENV $_COOKIE $_SESSION Chương này sẽ giải thích một số superglobals, và phần còn lại sẽ được giải thích trong các chương sau. PHP $GLOBALS ...

Đọc tiếp

PHP 5 Functions

Đăng bởi: Kyle Dang

Ngày đăng: 27/08/2014

Danh mục: PHP & MYSQL

Bình luận: 0 Bình luận

Tags: php, mysql, căn bản, tutorial

Function người dùng định nghĩa Bên cạnh những Function của PHP, người dùng cũng có thể tự tạo ra những function riêng. Một function là một tập hợp các khối lệnh có thể dùng đi dùng...

Đọc tiếp

Điều kiện và vòng lặp trong PHP

Đăng bởi: Kyle Dang

Ngày đăng: 26/08/2014

Danh mục: PHP & MYSQL

Bình luận: 0 Bình luận

Tags: php, mysql, căn bản, tutorial

Cấu trúc điều kiện If...Else, Switch...case Rất thường được sử dụng trong các trường hợp chọn cái này hay cái kia. Nếu đúng thì thực hiện cái này, không đúng thực hiện cái kia. Trong PHP,...

Đọc tiếp

PHP 5 Toán tử

Đăng bởi: Kyle Dang

Ngày đăng: 25/08/2014

Danh mục: PHP & MYSQL

Bình luận: 0 Bình luận

Tags: PHP, Mysql, Operators

PHP Arithmetic Operators Toán tử Tên Ví dụ Kết quả + Phép cộng $x + $y Tổng của $x và $y - Phép trừ $x - $y Hiệu của $x vả $y * Phép nhân...

Đọc tiếp

Kiểu dữ liệu trong PHP

Đăng bởi: Kyle Dang

Ngày đăng: 24/08/2014

Danh mục: PHP & MYSQL

Bình luận: 0 Bình luận

Tags: PHP, MYSQL, String, Integer, Floating point numbers, Boolean, Array, Object

PHP Strings String là một chuỗi các ký tự, ví dụ "Hello World!".  Một chuỗi có thể được bất kỳ văn bản bên trong dấu ngoặc kép. Bạn có thể sử dụng đơn hay ngoặc kép:...

Đọc tiếp

Làm quen với PHP

Đăng bởi: Kyle Dang

Ngày đăng: 22/08/2014

Danh mục: PHP & MYSQL

Bình luận: 0 Bình luận

Tags: PHP, Mysql, Tutorial

Hiển thị chuỗi <!DOCTYPE html> <html> <body> <?php echo "My first PHP script!"; echo "<h2>PHP is fun!</h2> "; echo "Hello world!"; echo "I'm about to learn PHP!"; echo "This", " string", " was", " made",...

Đọc tiếp