HTML Attributes

assets/uploads/original/2014-04-27-08-44-19-0.jpg assets/uploads/original/2014-04-27-08-43-24-0.jpg DẠY NGHỀ THANH NIÊN NHÀ HÀNG TIỆC CƯỚI HOÀNG LONG CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIN HỌC DUY HẰNG
HTML Attributes

Đăng bởi: Kyle Dang

Ngày đăng: 06/09/2014

Danh mục: HTML

Bình luận: 0

Tags: HTML, Căn bản, Tutorial

Thuộc tính HTML 

Các phần tử HTML có thể có các thuộc tính:

  • Thuộc tính cung cấp thêm thông tin về một yếu tố 
  • Thuộc tính luôn luôn quy định trong thẻ bắt đầu 
  • Thuộc tính đi theo cặp tên / giá trị như: name = "value"

 

Các thuộc tính title 

Đoạn HTML được định nghĩa với thẻ <p>. 

Trong ví dụ này, <p> phần tử có một thuộc tính tiêu đề. Giá trị của thuộc tính là "About KL Express":

 <p title="About KL Express">
KLExpress is a web developer's site.
It provides tutorials and references covering
many aspects of web programming,
including HTML, CSS, JavaScript, XML, SQL, PHP, ASP, etc.
</p>

 

Note Tiêu đề sẽ được hiển thị trong trình duyệt khi bạn di chuyển chuột qua các yếu tố.

 

Các thuộc tính href 

HTML liên kết được định nghĩa với các từ khóa <a>. Các địa chỉ liên kết được quy định trong các thuộc tính href:

<a href="http://www.klexpress.net">This is a link</a> 

Thuộc tính size

Hình ảnh HTML được định nghĩa với thẻ <img>. 

Các tên tập tin của nguồn (src), và kích thước của hình ảnh (chiều rộng và chiều cao) đều được cung cấp như các thuộc tính:

 <img src="klexpress.jpg" width="104" height="142">

Thuộc tính Alt

Thuộc tính Alt xác định một văn bản thay thế sẽ được sử dụng, khi một phần tử HTML có thể không được hiển thị. 

Giá trị của thuộc tính có thể được đọc bởi "đọc màn hình". Bằng cách này, người "lắng nghe" các trang web, ví dụ như một người mù, có thể "nghe" các phần tử.

<img src="klexpress.jpg" alt="www.klexpress.net" width="104" height="142">

 

Chúng tôi Đề nghị: Luôn luôn sử dụng chữ thường thuộc tính 

Các tiêu chuẩn HTML5 không yêu cầu tên thuộc tính trường hợp thấp hơn. 

Các thuộc tính tiêu đề có thể được viết bằng chữ hoa hoặc thấp hơn như Title và/hoặc TITLE. 

W3C khuyến cáo thường trong HTML4, và đòi hỏi thường đối với các loại tài liệu khắt khe như XHTML.

Note Trường hợp thấp hơn là phổ biến nhất. Trường hợp thấp hơn là dễ dàng hơn để loại. 
Tại KLExpress, chúng tôi luôn luôn sử dụng thấp hơn trường hợp tên thuộc tính.

 

Chúng tôi Đề nghị: Luôn luôn Trích thuộc tính giá trị 

Các tiêu chuẩn HTML5 không cần dấu ngoặc kép quanh giá trị thuộc tính. 

Thuộc tính href, minh chứng ở trên, có thể được viết như sau:

<a href=http://www.klexpress.net>

W3C khuyến dấu ngoặc kép trong HTML4, và yêu cầu báo giá cho các loại tài liệu chặt chẽ hơn như XHTML. 

Đôi khi nó là cần thiết để sử dụng dấu ngoặc kép. Điều này sẽ không hiển thị đúng, bởi vì nó có chứa một không gian:

<p title=About W3Schools>

 

Note Sử dụng dấu ngoặc kép là phổ biến nhất. Bỏ qua dấu ngoặc kép có thể sản xuất lỗi. 
Tại W3Schools, chúng tôi luôn luôn sử dụng dấu ngoặc kép quanh giá trị thuộc tính.

 

Ngoặc đơn hay ngoặc kép? 

Dấu ngoặc kép là phổ biến nhất trong HTML, nhưng ngoặc đơn cũng có thể được sử dụng. 

Trong một số trường hợp, khi giá trị thuộc tính chính nó chứa dấu ngoặc kép, nó là cần thiết để sử dụng dấu ngoặc đơn:

<p title='John "ShotGun" Nelson'>

Hoặc ngược lại:

<p title="John 'ShotGun' Nelson">