HTML Lists

assets/uploads/original/2014-04-27-08-44-19-0.jpg assets/uploads/original/2014-04-27-08-43-24-0.jpg DẠY NGHỀ THANH NIÊN NHÀ HÀNG TIỆC CƯỚI HOÀNG LONG CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIN HỌC DUY HẰNG
HTML Lists

Đăng bởi: Kyle Dang

Ngày đăng: 13/09/2014

Danh mục: HTML

Bình luận: 0

Tags: HTML, HTML5, CSS, Căn bản

HTML Lists

Unordered HTML List

  • The first item
  • The second item
  • The third item
  • The fourth item

Ordered HTML List

  1. The first item
  2. The second item
  3. The third item
  4. The fourth item

HTML Description List

The first item

Description of item

The second item

Description of item

Danh sách không có thứ tự

Một danh sách không có thứ tự bắt đầu với thẻ <ul>. Mỗi mục danh sách bắt đầu với thẻ <li>. 

Danh sách các mục được đánh dấu bằng đạn (vòng tròn nhỏ màu đen).

 <ul>
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
</ul>

 

Danh sách không có thứ tự - Thuộc tính Style 

Một thuộc tính phong cách có thể được thêm vào một danh sách không có thứ tự, để xác định phong cách của các điểm đánh dấu:

<ul style="list-style-type:square">
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea
  <li>Milk</li>
</ul>

Style Description
list-style-type:disc Danh sách các mục được đánh dấu bằng đạn (mặc định)
list-style-type:circle Danh sách các mục được đánh dấu bằng vòng tròn
list-style-type:square Danh sách các mục được đánh dấu bằng hình vuông

 

Danh sách có thức tự

Một danh sách đặt hàng bắt đầu với thẻ <ol>. Mỗi mục danh sách bắt đầu với thẻ <li>. 

Danh sách các mục sẽ được đánh số.

<ol>
  <li>Coffee</li>
  <li>Milk</li>
</ol>

Danh sách có thứ tự - Thuộc tính type:

Một loại thuộc tính có thể được thêm vào một danh sách đặt hàng, để xác định các loại dấu: 

<ol type="A">
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea
  <li>Milk</li>
</ol>

Type Description
type="1" Danh sách các mục sẽ được đánh số với những con số (mặc định) 
type="A" Các danh sách các mục sẽ được đánh số thứ tự chữ hoa 
type="a" Các danh sách các mục sẽ được đánh số với chữ thường 
type="I" Các danh sách các mục sẽ được đánh số với những con số La Mã hoa 
type="i" Các danh sách các mục sẽ được đánh số với những con số La Mã thường

HTML Danh sách mô tả:

Danh sách mô tả, là một danh sách các thuật ngữ, với một mô tả của mỗi học kỳ. 

Các <dl> xác định một danh sách mô tả. 

Thẻ <dt> xác định thời hạn (tên), và thẻ <dd> định nghĩa dữ liệu (mô tả).

<dl>
  <dt>Coffee</dt>
  <dd>- black hot drink</dd>
  <dt>Milk</dt>
  <dd>- white cold drink</dd>
</dl>

Danh sách lồng nhau 

Danh sách có thể được lồng vào nhau (danh sách trong danh sách). 

<ul>
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea
    <ul>
      <li>Black tea</li>
      <li>Green tea</li>
    </ul>
  </li>
  <li>Milk</li>
</ul>