Lệnh và tham số trong linux

assets/uploads/original/2014-04-27-08-44-19-0.jpg assets/uploads/original/2014-04-27-08-43-24-0.jpg DẠY NGHỀ THANH NIÊN NHÀ HÀNG TIỆC CƯỚI HOÀNG LONG CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIN HỌC DUY HẰNG
Lệnh và tham số trong Linux - Phần 1

Đăng bởi: Kyle Dang

Ngày đăng: 04/12/2014

Danh mục: Linux

Bình luận: 0

Tags: Command, Linux, Tutorial, CentOS

1. Giới thiệu

- Linux cung cấp giao tiếp với kernel thông qua trình diễn dịch trung gian gọi là shell. Shell có chức năng giống "command.com" (DOS) trong window.

- Các loại shell trong Linux

Xem cú pháp lệnh

Để xem cú pháp của một lệnh bất kỳ trong Linux ta dùng lệnh man hay info.

- Xem cú pháp lệnh rpm:

Cấu trúc hệt thống tập tin

Khái niệm tập tin trong Linux chia ra làm 3 loại

- Tập tin chứa dữ liệu bình thường.

- Tập tin thư mục

- Tập tin thiết bị

Ngoài ra Linux còn dụng các Link và Pipe như là tập tin đặc biệt.

Xem cấu trúc tập tin hệ thống:

Đối với Linux không có khái niệm các ổ đĩa. Toàn bộ các thư mục và tập tin được "gắn" lên (mount) và thành một hệ thống tập tin thống nhất, bắt đầu từ gốc '/'

Một số tập tin thư mục cơ bản trên Linux:

Tập tin thư mục Chức năng
/bin, /sbin Chức các tập tin nhi phân hổ trợ cho việc boot và thực thi các lệnh cần thiết
/boot Chức Linux kernel, file ảnh hổ trợ cho việc load hệ điều hành
/dev Chức các tập tin thiết bị( như CDRom, HDD, FDD...)
/etc Chứ các tập tin cấu hình hệ thống
/home Chức các home directory của người dùng
/lib Chức kernel module và các thư viện chia sẻ cho các tập tin nhị phân trong /bin và /sbin
/mnt Chức các mount point của các thiết bị được mount vào trong hệ thống
/proc Lưu trữ thông tin về kernel
/root Lưu trữ home directory cho user root
/tmp Chứa các file tạm
/usr Chứa các chương trình đã được cài đặt
/var Chứa các log file, hàng đợi các chương trình, mailbox của user

Để xem danh sách file trên thư mục gốc: ls -l /

Một số tham số thwuongf dùng với lệnh ls

Options Ý nghĩa
-L Hiển thị danh sách file (Chỉ hiển thị tên)
-l Hiển thị danh sách file (Gồm nhiều cột: filename, size, date...)
-a Liệt kê tất cả các file, bao gồm cả những file ẩn
-R Liệt kê tất cả các file kể cả các file bên trong thư mục s

2. Nhóm lệnh quản lý thư mục

a) mkdir: Tạo thư mục

- Tạo cây thư mục sau:

Sử dụng lệnh mkdir với cú pháp sau để tạo thư mục như trên

b) cd: Chuyển đổi thư mục làm việc

Đường dẫn tuyệt đối được tính từ "/" ( root )

Đường dẫn tương đối được tính từ vị trí hiện tại

2 thư mục mặc đinh:

.: thư mục hiện tại

..: thư mục cha

c) pwd - Xem đường dẫn hiện hành

d) tree - xem cây thư mục

Lệnh tree không có sẵn trong hệ thống vì vậy cần phải cài đặt lệnh tree: yum install tree

e) du - xem thông tin thư mục

f) mv - đổi tên hoặc di chuyển thư mục

Đổi tên thư mục os -> hdh

Di chuyển thư mục Solaris đến thưu mục hdh và đổi tên thành Xubuntu

g) - xóa thư mục rỗng