Lệnh và tham số trong Linux - Phần 2

assets/uploads/original/2014-04-27-08-44-19-0.jpg assets/uploads/original/2014-04-27-08-43-24-0.jpg DẠY NGHỀ THANH NIÊN NHÀ HÀNG TIỆC CƯỚI HOÀNG LONG CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIN HỌC DUY HẰNG
Lệnh và tham số trong Linux - Phần 2

Đăng bởi: Kyle Dang

Ngày đăng: 04/12/2014

Danh mục: Linux

Bình luận: 0

Tags: Command, Linux, Tutorial, CentOS

3. Nhóm lệnh quản lý tập tin

a) Tạo tập tin

Có nhiều cách để tạo tập tin

- Tạo tập tin welcome.txt với nội dung "Chao mung den voi www.klexpress.net" và đặt trong thư mục data:

- Thêm dòng "Chuong trinh hoc Linux" vào tập tin welcome.txt

Tạo tập tin rỗng:

Ngoài ra có thể tạo tập tin bằng cách dùng tiện ích vi ( Sẽ có bài viết riêng về tiện ích này)

b) Xem nội dung tập tin

Có nhiều lệnh để xem nội dung tập tin như: cat, more, tail, head...

- Xem nội dung tập tin welcome.txt:

- Xem nội dung của tập tin /etc/sysconfig/network/  và tập tin /etc/fstab:

Tương tự dùng lệnh more, less, tail để xem và đối chiếu kết quả.

Lệnh tail thường được dùng với tham số -f để xem các log file cho việc debug lỗi

c) cp - sao chép

- Sao chép tập tin welcome.txt sang thư mục hdh:

- Sao chép tập tin welcome.txt sang thu ư mục hdh và đổi tên chaomung.txt

- Sao chép toàn bộ thư mục /etc và các thư mục con sang thư mục linux

Ghi chú: Bạn có thể dùng các ký tự "?" và "*" để thực hiện sao chép cùng lúc nhiều tập tin và thư mục như:

Chép các file có kí tự đầu tiên là a,b hoặc c và ký tự tiếp theo là bất kỳ

cp -v /bin/[a-c]* /data/hdh/

Tương tự với ký tự thứ 2 là a, b,...,f

cp -v /bin/[a-c][a-f]* /data/dulieu/kinh\ doanh/

d) mv - Di chuyển hoặc đổi tên tập tin

- Di chuyển tập tin vanban3.txt trong thư mục data san thư mục /"ke toan" sau đó đổi tên vanban2.txt thành vanban3.txt:

Ghi chú: Tương tự sao chép bạn có thể dùng các ký tự "?" và "*" để thực hiện sao chép cùng lúc nhiều tập tin và thư mục

e) rm - Xóa tập tin

- Xóa file vanban3.txt trong thư mục data sau đó xóa thư mục "kinh doanh":

Nếu muốn xóa mà không hỏi dùng option (-f)

Để xóa thư mục dùng option (-rf)