Lệnh và tham số trong Linux - Phần 3

assets/uploads/original/2014-04-27-08-44-19-0.jpg assets/uploads/original/2014-04-27-08-43-24-0.jpg DẠY NGHỀ THANH NIÊN NHÀ HÀNG TIỆC CƯỚI HOÀNG LONG CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIN HỌC DUY HẰNG
Lệnh và tham số trong Linux - Phần 3

Đăng bởi: Kyle Dang

Ngày đăng: 13/12/2014

Danh mục: Linux

Bình luận: 0

Tags: Command, Linux, Tutorial, CentOS

4. Định hướng nhập, xuất, cơ chế đường ống

>: xuất ra file, xóa file cũ nếu file đã tồn tại.

Dùng lệnh cat xem lại nội dung file vừa tạo

>>: Xuất và ghi thêm vào cuối file

<: Nhập từ file

Cơ chế đường ống: ngõ ra lệnh này và ngõ vào lệnh kia

5. Tạo liên kết trên file

a) Liên kết cứng: Là liên kết tạo ra cho file, các file tương ứng trỏ đến cùng một nội dung vật lý.

-Tạo tập tin klexpress.txt bằng cách dùng liên kết cứng với tập tin welcome.txt

- Kiểm tra tập tin vừa tạo: quan sát inot entry của 2 tập tin vừa tạo

- Nhập nội dung "Tao lien ket file" vào tập tin welcome.txt

- Kiểm tra nội dung của tập tin liên kết cứng klexpress.txt:

- Xóa tập tin nhatnghe.txt

- Kiểm tra nội dung của tập tin liên kết cứng welcome.txt

Chú ý: - Khi xóa tập tin gốc, tập tin liên kết cứng không bị ảnh hưởng.

           - Không thể tạo liên kết cứng cho một tập tin thư mục

b) Liên kết mềm: Symbolic link là liên kết không dùng node entry mà chỉ đơn thuần là tạo shortcut

- Tạo tập tin hoclinux.txt bằng cách dùng liên kết mềm với welcome.txt:

- Kiểm tra tập tin vừa tạo:

- Nhập nội dung "Command line" vào tập tin hoclinux.txt:

- Kiểm tra nội dung của tập tin liên kết welcome.txt:

- Kiểm tra inode entry của 2 tập tin vừa tạo:

- Xóa tập tin welcome.txt

- Kiểm tra nội dung của tập tin liên kết mềm hoclinux.txt

Chú ý: - Khi xóa tập tin gốc, tập tin symbolic link không thể xem được

           - Có thể tạo Symbolic link cho tập tin thư mục

- Tạo liên kết mềm trên thư mục