Kiểu dữ liệu trong PHP

assets/uploads/original/2014-04-27-08-44-19-0.jpg assets/uploads/original/2014-04-27-08-43-24-0.jpg DẠY NGHỀ THANH NIÊN NHÀ HÀNG TIỆC CƯỚI HOÀNG LONG CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIN HỌC DUY HẰNG
Kiểu dữ liệu trong PHP

Đăng bởi: Kyle Dang

Ngày đăng: 24/08/2014

Danh mục: PHP & MYSQL

Bình luận: 0

Tags: PHP, MYSQL, String, Integer, Floating point numbers, Boolean, Array, Object

PHP Strings

String là một chuỗi các ký tự, ví dụ "Hello World!". 
Một chuỗi có thể được bất kỳ văn bản bên trong dấu ngoặc kép. Bạn có thể sử dụng đơn hay ngoặc kép:

<?php 
$x = "Hello world!";
echo $x;
echo "<br>"; 
$x = 'Hello world!';
echo $x;
?>

PHP Integers 

Một số nguyên là một con số mà không cần số thập phân.

Quy định về số nguyên: 

  • Một số nguyên phải có ít nhất một chữ số (0-9) 
  • Một số nguyên không thể chứa dấu phẩy hoặc khoảng trống 
  • Một số nguyên không phải có một dấu thập phân 
  • Một số nguyên có thể là tích cực hay tiêu cực 
  • Số nguyên có thể được xác định trong ba định dạng: decimal (10-based), hexadecimal (16-based - prefixed with 0x) or octal (8-based - prefixed with 0)

Trong ví dụ sau chúng tôi sẽ kiểm tra các số khác nhau. PHP var_dump() trả về kiểu dữ liệu và giá trị của các biến:

<?php 
$x = 5985;
var_dump($x);
echo "<br>"; 
$x = -345; // negative number 
var_dump($x);
echo "<br>"; 
$x = 0x8C; // hexadecimal number
var_dump($x);
echo "<br>";
$x = 047; // octal number
var_dump($x);
?>

PHP Floating Point Numbers 

A floating point number là một con số với một dấu thập phân hoặc một số hình thức theo cấp số nhân. 

Trong ví dụ sau chúng tôi sẽ kiểm tra các số khác nhau. PHP var_dump () trả về kiểu dữ liệu và giá trị của các biến:

<?php 
$x = 10.365;
var_dump($x);
echo "<br>"; 
$x = 2.4e3;
var_dump($x);
echo "<br>"; 
$x = 8E-5;
var_dump($x);
?>

PHP Booleans

Các phép toán luận có thể là TRUE hoặc FALSE

$x=true;
$y=false;

 Phép toán thường được sử dụng trong kiểm tra có điều kiện. Bạn sẽ tìm hiểu thêm về kiểm tra điều kiện trong chương sau của hướng dẫn này.

PHP Arrays

Array(Mảng) lưu trữ nhiều giá trị trong một biến duy nhất. 

Trong ví dụ sau chúng ta tạo ra một mảng, và sau đó sử dụng PHP var_dump() để trả về kiểu dữ liệu và giá trị của mảng:

<?php 
$cars=array("Volvo","BMW","Toyota");
var_dump($cars);
?>

PHP Objects 

Object là một kiểu lưu trữ dữ liệu và thông tin về cách xử lý dữ liệu đó. 

Trong PHP, một đối tượng phải kê khai một cách rõ ràng.

Đầu tiên chúng ta phải khai báo một lớp đối tượng. Đối với điều này, chúng ta sử dụng từ khoá class. Class là một cấu trúc có thể chứa các thuộc tính và phương pháp. 

Sau đó chúng tôi xác định các loại dữ liệu trong các lớp đối tượng, và sau đó chúng tôi sử dụng các kiểu dữ liệu trong trường hợp của lớp đó:

<?php
class Car
{
  var $color;
  function Car($color="green") {
    $this->color = $color;
  }
  function what_color() {
    return $this->color;
  }
}
?>

PHP NULL Value 

Các giá trị NULL đặc biệt đại diện cho một biến không có giá trị. NULL là giá trị duy nhất có thể có của kiểu dữ liệu NULL. 

Các giá trị NULL xác định xem một biến có sản phẩm nào hay không. Ngoài ra để phân biệt giữa các chuỗi rỗng và các giá trị null của cơ sở dữ liệu. 

Các biến có thể được làm trống bằng cách thiết lập giá trị NULL:

<?php
$x="Hello world!";
$x=null;
var_dump($x);
?>