PHP 5 Functions

assets/uploads/original/2014-04-27-08-44-19-0.jpg assets/uploads/original/2014-04-27-08-43-24-0.jpg DẠY NGHỀ THANH NIÊN NHÀ HÀNG TIỆC CƯỚI HOÀNG LONG CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIN HỌC DUY HẰNG
PHP 5 Functions

Đăng bởi: Kyle Dang

Ngày đăng: 27/08/2014

Danh mục: PHP & MYSQL

Bình luận: 0

Tags: php, mysql, căn bản, tutorial

Function người dùng định nghĩa

Bên cạnh những Function của PHP, người dùng cũng có thể tự tạo ra những function riêng. Một function là một tập hợp các khối lệnh có thể dùng đi dùng lại nhiều lần trong lập trình. Một function sẽ không tự động thực thi khi chạy chương trình và nó sẽ thực thi chỉ khi được gọi.

Cách tạo một function trong PHP theo cấu trúc sau:

function functionName() {
  code to be executed;
}

Ví dụ

<?php
function writeMsg() {
  echo "Hello world!";
}

writeMsg(); // call the function
?>

Truyền tham số vào function:

Ví dụ: 

<?php
function familyName($fname) {
  echo "$fname Refsnes.<br>";
}

familyName("Jani");
familyName("Hege");
familyName("Stale");
familyName("Kai Jim");
familyName("Borge");
?> 

Mỗi tham số truyền vào khác nhau sẽ cho những kết quả khác nhau.

Truyền hai tham số vào function:

Ví dụ:

<?php
function familyName($fname,$year) {
  echo "$fname Refsnes. Born in $year <br>";
}

familyName("Hege","1975");
familyName("Stale","1978");
familyName("Kai Jim","1983");
?>
 

Truyền tham số với giá trị mặt định vào function:

Ví dụ: 

<?php
function setHeight($minheight=50) {
  echo "The height is : $minheight <br>";
}

setHeight(350);
setHeight(); // will use the default value of 50
setHeight(135);
setHeight(80);
?> 

Trả dữ liệu về trong Function:

Ví dụ:

<?php
function sum($x,$y) {
  $z=$x+$y;
  return $z;
}

echo "5 + 10 = " . sum(5,10) . "<br>";
echo "7 + 13 = " . sum(7,13) . "<br>";
echo "2 + 4 = " . sum(2,4);
?>